กรมธรรม์ประกันภัยที่ดี กับการเรียกร้องค่าเสียหายที่ดีIs a good policy equal to a successful claim?

กรมธรรม์ประกันภัยที่ดี กับการเรียกร้องค่าเสียหายที่ดีเป็นสิ่งเดียวกันหรือไม่? : กรมธรรม์ประกันภัยมี 2 ส่วนที่สำคัญคือThere are 2 important parts in an insurance policy. The first part is conditions and […]

การซื้อประกันภัยผ่าน นายหน้าประกันภัย แพงกว่าการซื้อโดยวิธีอื่นหรือไม่?Is it more expensive to buy a policy through a broker?

การซื้อประกันภัยผ่าน นายหน้าประกันภัย แพงกว่าการซื้อโดยวิธีอื่นหรือไม่? ผู้ที่จะให้คำตอบได้ดีมากกว่าคือกรมการประกันภัยThe person who can give the best answer is

บริษัทนายหน้าประกันภัยอิสระWhy should you buy a policy through an independent broker?

ทำไมจึงควรซื้อประกันภัยผ่าน บริษัทนายหน้าประกันภัยอิสระ หากท่านจะซื้อสินค้าสักอย่างหนึ่ง เช่น รถยนต์ ไม่ว่าท่านจะซื้อที่ใดWhen you buy something like a car, wherever you buy it, the quality of that […]

วิธีการซื้อประกันภัยที่ถูกต้องThe right way to buy a policy

วิธีการซื้อประกันภัยที่ถูกต้อง : การซื้อประกันภัยที่ถูกต้องคือให้พิจารณาความคุ้มครองหรือภัยที่กำลังเผชิญอยู่ (risk exposure) ให้เพียงพอก่อนแล้วจึงค่อยพิจารณาThe right way to buy a policy is to estimate the right coverage or risk […]

วิธีเลือกบริษัทประกันHow to choose an insurance company

วิธีเลือกบริษัทประกัน ว่าดีหรือไม่ดีนั้นมีหลายข้อแต่ข้อที่สำคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ซื้อประกันภัยมีอยู่ 3 ข้อ คือThere are many criteria for choosing a good insurance company. The most important ones are these […]

กรมธรรม์ประกันภัย ที่ดีเป็นอย่างไร?What is a good insurance policy?

กรมธรรม์ประกันภัย ที่ดีเป็นอย่างไร? เนื่องจากธรรมชาติของกรมธรรม์ประกันภัยเป็นเรื่องของ “เงื่อนไข” ดังนั้นกรมธรรม์ประกันภัยที่ดีในแง่ของผู้เอาประกันภัยจะต้องThe essence of an insurance policy is its “conditions”; therefore, a good policy for the insured […]