เลือกซื้อประกันภัย

ประกันเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา

ประกันภัยประเภทนี้เหมาะสำหรับการก่อสร้าง ติดตั้งเครื่องจักร ตกแต่งภายใน หรือ การปรับปรุงพื้นที่ ซึ่งจะคุ้มครองทั้งตัวเนื้องานที่กำลังทำหรือติดตั้ง ที่เสียหายจากไฟไหม้ ภัยธรรมชาติต่างๆ อุบัติเหตุ การโจรกรรม และสาเหตุอื่นๆ ที่ไม่ได้เป็นข้อยกเว้นในกรมธรรม์

ประกันภัยทรัพย์สิน

ให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้ และภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว ลมพายุ ฟ้าผ่า น้ำท่วม ฯลฯ หากเป็นอาคารพาณิชย์ หรือโรงงานอุตสาหกรรมจะสามารถจัดทำประกันเสี่ยงภัยทุกชนิดสำหรับทรัพย์สิน ซึ่งจะเพิ่มความคุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุ

ประกันรถยนต์

คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถและความรับผิดต่อบุคคล
ภายนอก ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 4 แบบ คือ
– ประกันรถยนต์ประเภท 1
– ประกันรถยนต์ประเภท 2
– ประกันรถยนต์ประเภท 3
– ประกันรถยนต์ประเภทพิเศษ

ประกันภัยวิชาชีพ

ประกันภัยประเภทนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ประกอบวิชาชีพเฉพาะ เช่น หมอ ทนาย นักบัญชี วิศวกร ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง หรือแม้แต่นายหน้าประกันภัย กรมธรรม์ชนิดนี้จะให้ความคุ้มครองความรับผิดอันเกิดจากความประมาทเลินเล่อ หรือการละเว้นการกระทำของผู้เอาประกันภัยซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอก

ประกันภัยความรับผิดของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 

คุ้มครองผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริหารงานผิดพลาดและทำให้ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือหุ้น ผู้บริโภค ลูกค้า หน่วยงานรัฐ (กรณีทำผิดกฎหมายหรือข้อบังคับ) เป็นต้น ได้รับความเสียหายและฟ้องร้อง

ประกันภัยลูกหนี้

คุ้มครองกรณีลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้โดยบริษัทประกันภัยจะให้ความคุ้มครอง 90% ของยอดเงินที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระ โดยต้องแจ้งรายชื่อลูกค้า (ผู้ซื้อ) ทุกรายที่ต้องการทำประกันเพื่อให้บริษัทประกันภัยทำการวิเคราะห์ถึงความมั่นคงของลูกค้ารายนั้นๆ ซึ่งถือเป็นประโยชน์สำหรับเรากรณีที่เราจะเริ่มทำธุรกิจกับลูกค้ารายใหม่ บริษัทประกันภัยจะทำหน้าที่วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของลูกค้าใหม่รายนั้นๆ เนื่องจากมีฐานข้อมูลของบริษัททั่วโลก

ประกันภัยความรับผิดของผลิตภัณฑ์

จากพรบ.ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ปี 2551 กำหนดถึงความรับผิดของเจ้าของสินค้าต่อผู้บริโภค ซึ่งกฎหมาย ไม่ได้กำหนดว่าสินค้าประเภทใดเป็นสินค้าอันตรายเพียงแค่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากการใช้สินค้าของเราก็ถือว่าเป็นสินค้าอันตรายในความหมายของพรบ.ฉบับนี้ ดังนั้นผู้ผลิตสินค้าทุกประเภทจึงควรมีประกันประเภทนี้ไว้เพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดหมายได้ในอนาคต

ติดต่อซื้อประกันภัยกับเรา

สอบถามเรื่องประกันภัยกับเราได้ที่