ประกันรถยนต์

Motor Insurance

ประกันรถยนต์

: คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถและความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 4 แบบ

ประกันรถยนต์ประเภท 1

คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถอันเกิดจากอุบัติเหตุ เช่น การชน เฉี่ยว รวมถึงรถหายและไฟไหม้นอกจากนั้นยังให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกด้วย

ประกันรถยนต์ประเภท 3

จะไม่คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถ โดยจะคุ้มครองเฉพาะความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเท่านั้น

ประกันรถยนต์ประเภทพิเศษ

เป็นการผสมผสานระหว่างประเภท 1 – 3 ซึ่งแล้วแต่บริษัทประกันภัยจะเรียก เช่น 2+, 3+, ประเภท 4 หรือ ประเภท 5 เป็นต้น โดยรวมแล้วการประกันประเภทนี้จะคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเป็นหลัก แต่จะพ่วงความคุ้มครองตัวรถเข้าไปด้วย โดยจะคุ้มครองในวงเงินตั้งแต่ 100,000.- บาท ถึง 500,000.- บาทและต้องเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากรถชนรถเท่านั้น แต่ละบริษัทประกันภัยมีเงื่อนไขความคุ้มครองต่างกันไป (ต้องมีคู่กรณี, ต้องเป็นฝ่ายถูก ฯลฯ)