ประกันภัยวิชาชีพ

Professional Indemnity Insurance

ประกันภัยวิชาชีพ

: ประกันภัยประเภทนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ประกอบวิชาชีพเฉพาะ เช่น หมอ ทนาย นักบัญชี วิศวกร ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง หรือแม้แต่นายหน้าประกันภัย )

กรมธรรม์ชนิดนี้จะให้ความคุ้มครองความรับผิดอันเกิดจากความประมาทเลินเล่อ หรือการละเว้นการกระทำของผู้เอาประกันภัยซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอก เช่น หมอลืมกรรไกรผ่าตัดในท้องคนไข้ ทนายลืมวันที่ศาลนัดทำให้แพ้คดี นักบัญชีตรวจสอบบัญชีผิดพลาดในการควบรวมกิจการ ผู้ออกแบบคำนวณผิดพลาดทำให้อาคารทรุด / ระยะร่นไม่เพียงพอตามกฎหมายกำหนด วิศวกรควบคุมงานผิดพลาดทำให้เจาะเข็มผิดตำแหน่ง เป็นต้น

การประกันประเภทนี้สามารถทำแบบรายบุคคลหรือทำในนามบริษัท หากทำในนามบริษัทพนักงานทุกคนจะได้รับความคุ้มครองตราบใดที่ทำในนามของบริษัทนั้นๆ (ไม่คุ้มครองหากทำงานในนามส่วนตัว)