ประกันภัยความรับผิดของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

Directors & Officers Liability Insurance

ประกันภัยความรับผิดของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

ประกันภัยความรับผิดของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

คุ้มครองผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริหารงานผิดพลาดและทำให้ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือหุ้น ผู้บริโภค ลูกค้า หน่วยงานรัฐ (กรณีทำผิดกฎหมายหรือข้อบังคับ) เป็นต้น ได้รับความเสียหายและฟ้องร้องกรรมการ / ผู้บริหาร / เจ้าหน้าที่ผู้นั้น นอกจากนั้นยังสามารถขยายความคุ้มครองความรับผิดเกี่ยวกับการออกหุ้น (Security Entity Cover) หรือความรับผิดเกี่ยวกับการจ้างงาน (Employment Practice Liability) เช่น การจ้างงานหรือการเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม