กรมธรรม์ประกันภัยที่ดี กับการเรียกร้องค่าเสียหายที่ดี

You are here:

กรมธรรม์ประกันภัยมี 2 ส่วนที่สำคัญคือ เงื่อนไขและความคุ้มครองต่าง ๆ ซึ่งสามารถลอกเลียนกันได้ กับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนซึ่งต้องอาศัยความรู้ ประสบการณ์ และความชำนิชำนาญ ซึ่งไม่สามารถลอกเลียนได้ จุดประสงค์ในการซื้อประกันภัยไม่ใช่เพื่อมีกรมธรรม์ไว้ในความครอบครองหรือเพื่อความอุ่นใจเท่านั้น แต่มีจุดประสงค์ว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุผู้เอาประกันภัยต้องการได้รับการชดใช้ค่าเสียหายให้เต็มจำนวนซึ่งก็ต้องอาศัยความรู้ ประสบการณ์และความชำนิชำนาญของผู้เจรจา ดังนั้นวิธีการซื้อประกันภัยและการเลือกใช้บริษัทนายหน้าประกันภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งของผู้เอาประกันภัย