การประกันประเภทนี้สามารถทำแบบรายบุคคล หรือทำในนามบริษัทดังนั้นพนักงานทุกคนจะได้รับความคุ้มครองตราบใดที่ทำในนามของบริษัทนั้นๆ (ไม่คุ้มครองหากทำงานในนามส่วนตัว)

เหมาะสำหรับผู้ที่ประกอบวิชาชีพเฉพาะ

เช่น หมอ ทนาย นักบัญชี วิศวกร ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง หรือแม้แต่นายหน้าประกันภัย

กรมธรรม์ชนิดนี้จะให้ความคุ้มครองความรับผิดอันเกิดจากความประมาทเลินเล่อ หรือการละเว้นการกระทำของผู้เอาประกันภัยซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอก เช่น หมอลืมกรรไกรผ่าตัดในท้องคนไข้ ทนายลืมวันที่ศาลนัดทำให้แพ้คดี นักบัญชีตรวจสอบบัญชีผิดพลาดในการควบรวมกิจการ ผู้ออกแบบคำนวณผิดพลาดทำให้อาคารทรุด / ระยะร่นไม่เพียงพอตามกฎหมายกำหนด วิศวกรควบคุมงานผิดพลาดทำให้เจาะเข็มผิดตำแหน่ง เป็นต้น