: คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถและความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 4 แบบ

คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถอันเกิดจากอุบัติเหตุ เช่น การชน เฉี่ยว รวมถึงรถหายและไฟไหม้นอกจากนั้นยังให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกด้วย

คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถ

คุ้มครองรถหายและไฟไหม้

คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก(รวมถึงผู้โดยสารในรถ)

คุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอก

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและ
ประกันอุบัติเหตุผู้โดยสารในรถ

คุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่

คล้ายกับประเภท 1 ข้างต้นยกเว้นตัวรถจะคุ้มครองเฉพาะรถหายและไฟไหม้เท่านั้น

คุ้มครองรถหายและไฟไหม้

คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
(รวมถึงผู้โดยสารในรถ)

คุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอก

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและ
ประกันอุบัติเหตุผู้โดยสารในรถ

คุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่

จะไม่คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถ โดยจะคุ้มครองเฉพาะความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเท่านั้น

คุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอก

คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
(รวมถึงผู้โดยสารในรถ)

เป็นการผสมผสานระหว่างประเภท 1 – 3 ซึ่งแล้วแต่บริษัทประกันภัยจะเรียก เช่น 2+, 3+, ประเภท 4 หรือ ประเภท 5 เป็นต้น โดยรวมแล้วการประกันประเภทนี้จะคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
เป็นหลัก แต่จะพ่วงความคุ้มครองตัวรถเข้าไปด้วย โดยจะคุ้มครองในวงเงินตั้งแต่ 100,000.- บาท ถึง 500,000.- บาทและต้องเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากรถชนรถเท่านั้น แต่ละบริษัทประกันภัยมีเงื่อนไข
ความคุ้มครองต่างกันไป (ต้องมีคู่กรณี, ต้องเป็นฝ่ายถูก ฯลฯ)

คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถ

คุ้มครองรถหายและไฟไหม้

คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก(รวมถึงผู้โดยสารในรถ)

คุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอก

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและ
ประกันอุบัติเหตุผู้โดยสารในรถ

คุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่