: กำหนดถึงความรับผิดของเจ้าของสินค้าต่อผู้บริโภค

จากพรบ.ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ปี 2551 กำหนดถึงความรับผิดของเจ้าของสินค้าต่อผู้บริโภค

ซึ่งกฎหมายไม่ได้กำหนดว่าสินค้าประเภทใดเป็นสินค้าอันตรายเพียงแค่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากการใช้สินค้าของเราก็ถือว่าเป็นสินค้าอันตรายในความหมายของพรบ.ฉบับนี้ ดังนั้นผู้ผลิตสินค้าทุกประเภทจึงควรมีประกันประเภทนี้ไว้เพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดหมายได้ในอนาคต

กรมธรรม์จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัยสำหรับความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยต่อผู้เสียหาย อันสืนเนื่องหรือเป็นผลมาจากผลิตภัณฑ์ที่เอาประกันภัยซึ่งเป็นสินค้าไม่ปลอดภัย และเกิดเหตุการณ์ความเสียหายขึ้นภายอาณาเขตความคุ้มครองสำหรับ

การเสียชีวิต หรือเกิดความเสียหายต่อร่างกาย สุขภาพ อนามัยของผู้เสียหาย

ความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้เสียหาย

ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีที่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทประกันภัย