กรมธรรม์ประกันภัย ที่ดีเป็นอย่างไร?What is a good insurance policy?

กรมธรรม์ประกันภัย ที่ดีเป็นอย่างไร? เนื่องจากธรรมชาติของกรมธรรม์ประกันภัยเป็นเรื่องของ “เงื่อนไข” ดังนั้นกรมธรรม์ประกันภัยที่ดีในแง่ของผู้เอาประกันภัยจะต้องThe essence of an insurance policy is its “conditions”; therefore, a good policy for the insured […]

ประกันลูกหนี้Trade Credit Insurance

ประกันลูกหนี้ ( Trade Credit Insurance )  คุ้มครองกรณีลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้โดยบริษัทประกันภัยจะให้ความคุ้มครอง 90% ของยอดเงินที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระ โดยต้องIt covers unpaid account receivables, in which the insurance company will […]

ประกันความรับผิด ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

ประกันความรับผิด ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ( Directors & Officers Liability Insurance ) คุ้มครองผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่เกิดความผิดพลาดจากบริหารงานและทำให้ผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) เช่นDirectors & Officers Liability Insurance : It covers directors […]

ประกันวิชาชีพProfessional Indemnity Insurance

ประกันวิชาชีพ (Professional Indemnity Insurance) เหมาะสำหรับผู้ที่ประกอบวิชาชีพเฉพาะ เช่น หมอ ทนาย นักบัญชี วิศวกร ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง หรือแม้แต่นายหน้าประกันภัยIt is suitable for professions like doctors, lawyers, […]

ประกันการก่อสร้างContract Work Insurance

ประกันการก่อสร้าง (Contract Work Insurance) เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าประกันเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา (Contractor’s All Risks – CAR) เหมาะสำหรับการก่อสร้าง ติดตั้งเครื่องจักร ตกแต่งภายใน หรือIt is also called Contractor’s All Risks […]

ประกันทรัพย์สินProperty Insurance

ประกันทรัพย์สิน (Property Insurance) ให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้ และภัยธรรมชาติ (เช่น แผ่นดินไหว ลมพายุ ฟ้าผ่า น้ำท่วม ฯลฯ)Property Insurance : It covers damages from fire and natural […]

ประกันรถยนต์Motor Insurance

ประกันรถยนต์ (Motor Insurance) คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถและความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 4 แบบคือIt covers damages to the car and liabilities to third parties. This insurance has […]

Service ScopeService Scope

1.เป็นผู้ให้คำแนะนำ และคัดเลือกบริษัทประกันภัย หรือบริษัทผู้รับประกันภัยว่าควรใช้บริษัทใด โดยพิจารณาในเรื่องของความมั่นคง และชื่อเสียงโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้า1.Provide consultancy service and select the most suitable insurance company or insurer in terms of security […]

Managerment TeamManagerment Team

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีพนักงานประจำส่วนที่เป็นของบริษัทเอง 27 คน ซึ่งถือว่าเป็นขนาดของบริษัทนายหน้าประกันภัยที่โตพอสมควร โดยแยกเป็นแต่ละฝ่าย ดังนี้ 1. ฝ่ายรับประกันภัย (Underwriting) 2. ฝ่ายเรียกร้องค่าเสียหาย (Claim) 3. ฝ่ายการเงินและบัญชี (Accounting) 4. ฝ่ายแจ้งต่อกรมธรรม์หมดอายุ (Renewal […]