วิธีเลือกบริษัทประกันHow to choose an insurance company

วิธีเลือกบริษัทประกัน ว่าดีหรือไม่ดีนั้นมีหลายข้อแต่ข้อที่สำคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ซื้อประกันภัยมีอยู่ 3 ข้อ คือThere are many criteria for choosing a good insurance company. The most important ones are these 3 factors:

1)ฐานะการเงินของบริษัทนั้น ๆ
2)ให้ดูกรมธรรม์ที่บริษัทนั้นขายหรือผลิตออกมาบริษัทประกันภัยที่ดีคือบริษัทที่ขายกรมธรรม์ที่ดีให้กับผู้ซื้อประกันภัย
3) ให้ดูการพิจารณาชดใช้ค่าเสียหาย  (การเคลม) แนวความคิดในเรื่องนี้ของแต่ละบริษัทค่อนข้างแตกต่างกัน บางบริษัท
เมื่อมีการเคลมเกิดขึ้นก็พยายามหาวิธีว่าจะทำอย่างไรจึงจะให้ผู้เอาประกันภัยได้รับความยุติธรรม

ดังนั้นการดูบริษัทประกันภัยว่าดีหรือไม่นั้น จึงไม่ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทใดตั้งขึ้นมาก่อน มีเบี้ยประกันภัยมากกว่ากัน หรือว่าเป็นบริษัท
ต่างประเทศ  เพราะถ้าหากผู้เอาประกันภัยทำผิดเงื่อนไข บริษัทประกันภัยทุกบริษัทย่อมปฏิเสธการชดใช้ค่าเสียหายอยู่ดี

วิธีเลือกบริษัทประกันภัย

1)The company’s financial status
2)The company’s launched policies: A good company always sells good policies to buyers.
3) The company’s insurance claims, which vary from company to company. Some companies seek only the fair solutions for the insured.

Therefore, determining whether an insurance company is good or not should take into consideration how long it has been established, which company offer better premium, and if it is a foreign company. If the insured break the policy conditions, the insurance company will deny compensation for the damages.

 

วิธีเลือกบริษัทประกันภัย