ประกันวิชาชีพProfessional Indemnity Insurance

ประกันวิชาชีพ (Professional Indemnity Insurance) เหมาะสำหรับผู้ที่ประกอบวิชาชีพเฉพาะ เช่น หมอ ทนาย นักบัญชี วิศวกร ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง หรือแม้แต่นายหน้าประกันภัยIt is suitable for professions like doctors, lawyers, accountants, engineers, designers, foremen, or even insurance brokers. กรมธรรม์ชนิดนี้จะให้ความคุ้มครองความรับผิดอันเกิดจากความประมาทเลินเล่อ หรือการละเว้นการกระทำของผู้เอาประกันภัยซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอก เช่น หมอลืมกรรไกรผ่าตัดในท้องคนไข้ ทนายลืมวันที่ศาลนัดทำให้แพ้คดี นักบัญชีตรวจสอบบัญชีผิดพลาดในการควบรวมกิจการ ผู้ออกแบบคำนวณผิดพลาดทำให้อาคารทรุด / ระยะร่นไม่เพียงพอตามกฎหมายกำหนด วิศวกรควบคุมงานผิดพลาดทำให้เจาะเข็มผิดตำแหน่ง เป็นต้น

การประกันประเภทนี้สามารถทำแบบรายบุคคล หรือทำในนามบริษัทดังนั้นพนักงานทุกคนจะได้รับความคุ้มครองตราบใดที่ทำในนามของบริษัทนั้นๆ (ไม่คุ้มครองหากทำงานในนามส่วนตัว)

ประกันวิชาชีพ This type of insurance covers liabilities due to negligence or failure of the insured that causes damages to third parties, such as a doctor who accidently left scissor within the patient’s abdomen; a lawyer who forgot the court appointment, causing the case to lose; an accountant who incorrectly audited the accounts for the merger and acquisition; a designer who miscalculated the plan causing the building to collapse/inadequate recess space as required by the law; an engineer who failed to supervise the construction causing the incorrect piling position, etc.
This type of insurance can be arranged both for individual and for the company so that all employees will be covered as long as they work under the said company. (It will not cover the work under personal name).

 

ประกันวิชาชีพ