ประกันรถยนต์Motor Insurance

ประกันรถยนต์ (Motor Insurance) คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถและความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 4 แบบคือIt covers damages to the car and liabilities to third parties. This insurance has 4 types.

ประกันรถยนต์ประเภท 1: คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถอันเกิดจากอุบัติเหตุ เช่น การชน เฉี่ยว รวมถึงรถหายและไฟไหม้นอกจากนั้นยังให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกด้วย โดยสรุปประกันประเภทนี้จะคุ้มครอง

 • คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถ
 • คุ้มครองรถหายและไฟไหม้
 • คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (รวมถึงผู้โดยสารในรถ)
 • คุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอก
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและประกันอุบัติเหตุผู้โดยสารในรถ
 • คุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่

ประกันรถยนต์ประเภท 2: คล้ายกับประเภท 1 ข้างต้นยกเว้นตัวรถจะคุ้มครองเฉพาะรถหายและไฟไหม้เท่านั้น โดยสรุปประกันประเภทนี้จะคุ้มครอง

 • คุ้มครองรถหายและไฟไหม้
 • คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (รวมถึงผู้โดยสารในรถ)
 • คุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอก
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและประกันอุบัติเหตุผู้โดยสารในรถ
 • คุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่

ประกันรถยนต์ประเภท 3: จะไม่คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถ โดยจะคุ้มครองเฉพาะความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเท่านั้น โดยสรุปประกันประเภทนี้จะคุ้มครอง

 • คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (รวมถึงผู้โดยสารในรถ)
 • คุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอก

ประกันรถยนต์ประเภทพิเศษ: เป็นการผสมผสานระหว่างประเภท 1 – 3 ซึ่งแล้วแต่บริษัทประกันภัยจะเรียก เช่น 2+, 3+, ประเภท 4 หรือ ประเภท 5 เป็นต้น โดยรวมแล้วการประกันประเภทนี้จะคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเป็นหลักแต่จะพ่วงความคุ้มครองตัวรถเข้าไปด้วย โดยจะคุ้มครองในวงเงินตั้งแต่ 100,000.- บาท ถึง 500,000.- บาทและต้องเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากรถชนรถเท่านั้น แต่ละบริษัทประกันภัยมีเงื่อนไขความคุ้มครองต่างกันไป (ต้องมีคู่กรณี, ต้องเป็นฝ่ายถูก ฯลฯ)

ประกันรถยนต์

Motor Insurance Class 1: It covers damages to the car as a result of accidents e.g. crash, scratch, etc. This includes lost car and car on fire. Moreover, it covers liabilities to third parties. In conclusion, this type of insurance will cover:

 •  Damages to the car
 • Lost car and car on fire
 • Liabilities to third parties (including passengers in car)
 • Properties of third parties
 • Medical expenses and personal accident insurance for passengers in car
 • Bail of driver

Motor Insurance Class 2: This is similar to Class 1, except that it covers only for lost car and car on fire. In conclusion, this type of insurance will cover:

 • Lost car and car on fire
 • Liabilities to third parties (including passengers in car)
 • Properties of third parties
 • Medical expenses and personal accident insurance for passengers in car
 • Bail of driver

Motor Insurance Class 3: It does not cover damages to the car. It only covers liabilities to third parties. In conclusion, this type of insurance will cover:

 • Liabilities to third parties (including passengers in car)
 • Properties of third parties

Special Motor Insurance: It combines Class 1-3, depending on each company how it may be called such as 2+, 3+, Class 4, Class 5, etc. Generally, this type of insurance will mainly cover liabilities to third parties, plus coverage to the car with the limit from 100,000 – 500,000 baht under the condition that the accident must be from car crash only. Each company has different conditions of coverage (e.g. must have contestant, must be on the right track, etc.)

 

ประกันรถยนต์