“ความคุ้มครองสูง
มีเงื่อนไขน้อย เบี้ยประกันภัยไม่แพง”

เลือกซื้อประกันภัย

ประกันวิชาชีพ

การประกันประเภทนี้สามารถทำแบบรายบุคคล หรือทำในนามบริษัทดังนั้นพนักงานทุกคนจะได้รับความคุ้มครองตราบใดที่ทำในนามของบริษัทนั้นๆ

Read more

ประกันทรัพย์สิน

ประกันทรัพย์สิน ให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้ และภัยธรรมชาติ

Read more

ประกันรถยนต์

คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถและความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 4 แบบ

Read more