ประกันความรับผิด ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

ประกันความรับผิด ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ( Directors & Officers Liability Insurance ) คุ้มครองผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่เกิดความผิดพลาดจากบริหารงานและทำให้ผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) เช่นDirectors & Officers Liability Insurance : It covers directors and officers of an organization that mismanages and causes damages to stakeholders such as shareholders, consumers, customers, public agencies (in case of violation of law & regulation) etc. ผู้ถือหุ้น ผู้บริโภค ลูกค้า หน่วยงานรัฐ (กรณีทำผิดกฎหมายหรือข้อบังคับ) เป็นต้น ได้รับความเสียหายและฟ้องร้องกรรมการ / ผู้บริหาร / เจ้าหน้าที่ผู้นั้น นอกจากนั้นยังสามารถขยายความคุ้มครองความรับผิดเกี่ยวกับการออกหุ้น (Security Entity Cover) หรือความรับผิดเกี่ยวกับการจ้างงาน (Employment Practice Liability) เช่น การจ้างงานหรือการเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม

ประกันความรับผิดของผู้บริหาร and the committee/director/officer is sued. Moreover, its coverage can be extended to security entity cover or employment practice liability such as unfair employment or termination of employment.

 

ประกันความรับผิดของผู้บริหาร