บริษัทนายหน้าประกันภัยอิสระWhy should you buy a policy through an independent broker?

ทำไมจึงควรซื้อประกันภัยผ่าน บริษัทนายหน้าประกันภัยอิสระ หากท่านจะซื้อสินค้าสักอย่างหนึ่ง เช่น รถยนต์ ไม่ว่าท่านจะซื้อที่ใดWhen you buy something like a car, wherever you buy it, the quality of that car will be similar for the same model and type. คุณภาพของรถจะเหมือนกันหากเป็นรุ่นและประเภทเดียวกัน แต่กรมธรรม์หาเป็นเช่นนั้นไม่ กรมธรรม์อย่างเดียวกัน เช่น เสี่ยงภัยทุกชนิด (all risks) ที่ออกจากบริษัทประกันภัยเดียวกันหากซื้อต่างคนกัน ความคุ้มครอง เงื่อนไขและเบี้ยประกันภัยอาจแตกต่างกันอย่างมากมายได้ จริงอยู่กรมธรรม์หลายประเภทได้กลายเป็นกรมธรรม์มาตรฐานแล้วคือทุกบริษัทประกันภัยใช้เหมือนกันหมด แต่ไม่ได้หมายความว่าความคุ้มครองและเงื่อนไขต่างๆ จะเหมือนกัน คำว่ามาตรฐานนั้นหมายถึง “ความคุ้ม-ครองขั้นต่ำ” ที่บริษัทประกันภัยให้ก่อนเท่านั้น อะไรก็ตามที่ได้ชื่อว่าเป็นสัญญาแล้ว สามารถแก้ไขดัดแปลงได้ทั้งนั้น

เมื่อกรมธรรม์มีธรรมชาติอันละเอียดอ่อนและสลับซับซ้อน ผู้เอาประกันภัยจึงสมควรให้ผู้อยู่ในอาชีพนี้จัดการแทน นายหน้าประกันภัยคือตัวแทนของผู้ซื้อประกันภัย เปรียบเสมือนเป็นแผนกประกันภัยของท่าน เช่นเดียวกับแผนกบุคคล แผนกกฏหมาย แผนกบัญชี&การเงินหรือแผนกจัดซื้อ เป็นต้นเพียงแต่สำนักงานอยู่ที่บริษัทและด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท ดังนั้น

“เราคือเจ้าหน้าที่คนหนึ่งของท่านเพียงแต่ไม่ได้รับเงินเดือนจากท่านเท่านั้นเอง”
(WE ARE ON YOUR STAFF BUT NOT ON YOUR PAYROLL)

บริษัทนายหน้าประกันภัยอิสระ This is not the case for an insurance policy. The same type of policy (such as for all risks) launched by the same company, if being bought by different persons, the coverage, conditions, and insurance premium rates may be dramatically diverse. Although many kinds of insurance policy are standard policies largely used by every insurance company, it does not mean the coverage and conditions are the same. The word “standard” only refers to “minimum coverage” that the company preliminarily offers. Any legal contracts can always be amended and changed.

Since an insurance policy is very detailed and complicated, the insured should let the professional take care of it. An insurance broker is the representative of an insurance buyer. It will be your personal insurance department, just like how HR department, legal department, accounting and finance department and procurement department are run, except that this insurance department is located at our company and works at our company’s expenditure. Therefore:

WE ARE ON YOUR STAFF BUT NOT ON YOUR PAYROLL.

บริษัทนายหน้าประกันภัยอิสระ