เลือกทำประกันกับเรา

icon1
เราให้คำปรึกษาและแนะนำ
คัดเลือกบริษัทประกันภัยที่ดีที่สุด
icon2
ให้ความคุ้มครองอย่างใกล้ชิด
กับบุคคลากรทุกแขนง
icon3
เป็นผู้ดำเนินการเรื่องเคลม
แทนผู้เอาประกันภัย
icon4
มีเงื่อนไขน้อย
เบี้ยประกันภัยไม่แพง

Service Scope

  1. เป็นผู้ให้คำแนะนำ และคัดเลือกบริษัทประกันภัย หรือบริษัทผู้รับประกันภัยว่าควรใช้บริษัทใด โดยพิจารณาในเรื่องของความมั่นคง และชื่อเสียงโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นหลัก ไม่เอาประโยชน์ส่วนตนเป็นตัวตัดสิน
  2. กำหนดเงื่อนไขต่างๆ และความคุ้มครอง รวมทั้งถ้อยคำต่างๆ ที่ใช้ในกรมธรรม์ เพื่อให้ได้ “ความคุ้มครองสูงมีเงื่อนไขน้อยและเบี้ยประกันภัยไม่แพง”
  3. ตรวจสอบความถูกต้องของกรมธรรม์ หลังจากรับมอบกรมธรรม์จากบริษัทประกันภัย ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า ความถูกต้องของกรมธรรม์เป็นเรื่องสำคัญเพราะการซื้อประกันภัย คือ การเข้าทำสัญญาตามกฎหมาย คำพูด (ถ้อยคำ) เพียงคำเดียวหรือประโยคเดียว อาจทำให้ผู้เอาประกันภัยเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทนได้ หรือไม่ได้เป็นล้านๆ บาทได้
  4. เป็นผู้ดำเนินการเรื่องเคลมแทนผู้เอาประกันภัย โดยปรกติจะประสานงานกับ ผู้สำรวจภัยและผู้ประเมินความเสียหาย และบริษัทประกันภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
  5. แจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนกรมธรรม์หมดอายุ เพื่อกันการหลงลืม
  6. ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา หรือผู้ควบคุมงาน กรณีเป็นงานก่อสร้าง