การซื้อประกันภัยผ่าน นายหน้าประกันภัย แพงกว่าการซื้อโดยวิธีอื่นหรือไม่?Is it more expensive to buy a policy through a broker?

การซื้อประกันภัยผ่าน นายหน้าประกันภัย แพงกว่าการซื้อโดยวิธีอื่นหรือไม่? ผู้ที่จะให้คำตอบได้ดีมากกว่าคือกรมการประกันภัยThe person who can give the best answer is (ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย – คปภ.) ซึ่งมีหน้าที่ดูแล ส่งเสริมและควบคุมธุรกิจประกันภัย รวมทั้งตัวแทนบริษัทประกันภัยและนายหน้าประกันภัย ซึ่งได้กล่าวไว้ในเอกสารของทางราชการว่า

“ทำสัญญาให้หาทนาย ซื้อประกันภัยให้ปรึกษานายหน้า การซื้อประกันภัยเป็นการทำสัญญาตามกฎหมาย ถ้าหากทำไว้ไม่รัดกุมรอบคอบย่อมมีช่องโหว่ฉันใด สัญญาประกันภัยก็ฉันนั้น ด้วยถ้อยคำเพียงประโยคเดียว สามารถทำให้ผู้ซื้อประกันภัยได้รับหรือสูญเสียเงินเป็นจำนวนล้านบาท จะมีอะไรน่าเสียใจไปยิ่งกว่าการทำประกันภัยแล้วมิได้รับความคุ้มครองตามเจตนาหรือได้รับค่าชดใช้ไม่สมบูรณ์ ฉะนั้น จะซื้อความคุ้มครองอะไร แบบไหนกับผู้ใด ราคาเท่าไร ผู้บริโภคหรือผู้ซื้อไม่สมควรกระทำเอง มีผู้ทำหน้าที่อันนี้ให้ท่านอยู่แล้วโดยไม่เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการที่ท่านไปซื้อเอง เขาคือบริษัทนายหน้าประกันภัย ผู้มีอาชีพรักษาผลประโยชน์ของผู้ซื้อเป็นจุดหมาย”

นายหน้าประกันภัย the Department of Insurance (which later became the Office of Insurance Commission—OIC). This department supervises, promotes and controls insurance business, including insurance agents and brokers. Its recommendation is documented as:

“Consult a lawyer when making a contract. Consult an agent when buying an insurance policy. Buying a policy means entering into a legal contract. A policy, like a legal contract, should not be bought with carelessness and have any loopholes. One word in one sentence can determine whether the buyer will receive millions of compensation or not. Nothing is more regrettable than buying an insurance policy that has less coverage as intended or does not pay compensation in full. Therefore, a decision to buy which policy, which coverage, which type, with whom, for how much, should not be made solely on your own. There is someone who will do the job for you without charging any more from you, and that someone is the broker, whose professional goal is to maintain the benefit of the buyer.

 

นายหน้าประกันภัย