ข้อปฏิบัติเบื้องต้น เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

กรณีเกิดความเสียหาย และตรวจพบความสูญเสีย/เสียหายต่อทรัพย์สิน

“แจ้ง Siam Surety ทันที” พร้อมกับข้อมูลเบื้องต้นดังต่อไปนี้:

 • วันที่เกิดหรือตรวจพบความเสียหาย
 • สถานที่เกิดเหตุ
 • สาเหตุความเสียหาย
 • รายละเอียดของทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายและลักษณะของความเสียหาย รวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (ซึ่งไม่ได้ระบุเป็นผู้เอาประกันภัยในกรมธรรม์) หากมี

ขั้นตอนการปฏิบัติในเบื้องต้น 

 • บรรเทาความเสียหายโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้หรือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายเพิ่มขึ้น 
 • หากมีความจำเป็นในการเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน และ/หรือเคลียร์พื้นที่ก่อนที่พนักงานสำรวจภัยจะมาถึง ควรถ่ายภาพสถานที่เกิดเหตุ และสภาพทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายก่อนมีการเคลื่อนย้าย 
 • หากตรวจพบทรัพย์สินสูญหาย ควรตรวจสอบและจัดทำรายการทรัพย์สินที่สูญหาย และแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาทำการตรวจสอบสถานที่ด้วย
 • เมื่อมีพนักงานของบริษัทสำรวจภัยเข้ามาทำการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ และทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย ควรให้พนักงานสำรวจภัยทราบถึงความจำเป็นและยอมรับให้มีการซ่อมแซมเบื้องต้น รวมถึงการดำเนินการในส่วนของซากทรัพย์ (หากมี)

เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าเสียหายที่ควรจัดเตรียมในเบื้องต้น 

 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือจดหมายเรียกร้องค่าเสียหาย
 • รายการทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายพร้อมกับค่าเสียหายจริงหรือประมาณการแต่ละรายการและใบเสนอราคาหรือใบเสร็จ (หากมี)
 • รายงานการตรวจสอบสาเหตุความเสียหาย 
 • ภาพถ่ายสภาพความเสียหาย ณ วันที่เกิดเหตุ และ/หรือตรวจพบความเสียหาย
 • กรณีความเสียหายเกิดจากการกระทำละเมิดโดยบุคคลภายนอก ควรทำบันทึกยอมรับผิดให้บุคคลภายนอกลงนามรับผิด หากพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้กระทำละเมิดจะบ่ายเบี่ยงไม่ยอมรับผิดต้องไปดำเนินการแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจท้องที่พร้อมคัดสำเนาประกอบเรื่อง
 • หนังสือแจ้งเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหาย ไปยังผู้ละเมิด (กรณีมีผู้กระทำละเมิด)

หมายเหตุ พนักงานสำรวจภัย และ/หรือบริษัทประกันภัยอาจขอเอกสารเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี

กรณีความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
(ความเสียหายต่อทรัพย์สิน และ/หรือ บาดเจ็บ เสียชีวิต)

 ควรแจ้ง “Siam Surety” ทันที พร้อมกับข้อมูลเบื้องต้นดังต่อไปนี้:

 • วันที่เกิดเหตุ
 • สถานที่เกิดเหตุ
 • รายละเอียดของเหตุการณ์ 
 • รายละเอียดความเสียหาย (กรณีทรัพย์สินบุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย ประเภททรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย และลักษณะของความเสียหาย / กรณีบุคคลภายนอกได้รับบาดเจ็บ ลักษณะการบาดเจ็บ)
 • ชื่อของผู้เสียหาย และ/หรือผู้เรียกร้อง และรายละเอียดการติดต่อ

ข้อควรปฎิบัติในเบื้องต้น

 • ไม่ควรตกลงยอมรับผิดโดยไม่มีการตรวจสอบรายละเอียดและข้อเท็จจริง นอกจากนั้นไม่ควรตกลงเจรจาชดใช้ค่าเสียหายให้แก่คู่กรณี เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากบริษัทผู้รับประกันภัย
 • ในกรณีที่บุคคลภายนอกได้รับบาดเจ็บ ควรดำเนินการทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อบรรเทาอาการบาดเจ็บ และรักษาชีวิตของผู้บาดเจ็บ
 • ในกรณีที่ได้รับหมายเรียก หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องค่าเสียหาย โปรดรีบดำเนินการจัดส่งมายัง Siam Surety โดยเร็วที่สุด
 • ไม่ควรพูดกับผู้สื่อข่าว และบุคคลอื่น

รายละเอียดการติดต่อ เจ้าหน้าที่ Siam Surety

คุณเอนก ทองบุ (ผู้จัดการฝ่ายสินไหมทดแทน)

เวลาทำการ  0 2645 0290 ต่อ 123 

นอกเวลาทำการ  0 81827 9012

E-mail: anek@siamsurety.com

ฝ่ายสินไหมทดแทน

เวลาทำการ  0 2645 0290 ต่อ 119-121 

E-mail: claim@siamsurety.com