การซื้อประกันภัยPurchasing an insurance policy

การซื้อประกันภัย มีอยู่ 3 วิธีด้วยกัน คือ

There are 3 ways to purchase an insurance policy:

1)ซื้อโดยตรงกับบริษัทประกันภัย
2)ผ่านตัวแทนบริษัทประกันภัย
3)ผ่านบริษัทนายหน้าประกันภัย

บริษัทประกันภัยเป็นผู้ร่างสัญญาเองและในขณะเดียวกันก็เป็นผู้จ่ายเคลมอีกด้วย จะเห็นว่าผลประโยชน์ขัดกัน    ถึงแม้ว่าเมื่อเกิดเคลมบริษัทประกันภัยอาจใช้บริษัทสำรวจภัยและผู้ประเมินความเสียหาย (surveyor & adjuster) ก็ตาม ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วพวกเขาเหล่านี้จะได้รับแต่งตั้งให้ทำงานแทนบริษัทประกันภัยไม่ใช่แทนผู้เอาประกันภัย บริษัทประกันภัยได้ชื่อว่าเป็น “ผู้ขาย” คือขายกรมธรรม์ต่าง ๆ แต่ผู้เอาประกันภัยเป็น “ผู้ซื้อ” ซึ่งผลประโยชน์ของสองฝ่ายระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายโดยทั่วไปแล้วไม่เคยไปด้วยกันเลย หลักการซื้อขายทั่วไปและภาษิตกฎหมายมีอยู่ว่า

 “ผู้ซื้อต้องเป็นผู้ระมัดระวังเอง” (let the buyer beware)

ยิ่งเป็นการซื้อประกันภัยยิ่งต้องใช้ความระมัดระวังให้มากเป็นพิเศษ เพราะการซื้อสินค้าอย่างอื่นเราพอมองเห็นข้อบกพร่องก่อนได้ แต่การซื้อประกันภัยเป็นการซื้อเหตุการณ์ล่วงหน้า เราจะเห็นข้อบกพร่องของกรมธรรม์ก็ต่อเมื่อเกิดเคลมขึ้นแล้วและไม่สามารถแก้ไขอะไรได้และที่สำคัญคือการซื้อประกันภัยเป็นการซื้อตัวหนังสือไม่สามารถจับต้องได้เหมือนการซื้อสินค้าทั่ว ๆ ไป

สำหรับตัวแทนบริษัทประกันภัยได้ชื่อว่าเป็นผู้ขายเช่นเดียวกัน คือ นำผลิตภัณฑ์หรือกรมธรรม์ต่าง ๆ ที่ตนเป็นผู้แทนบริษัทประกันภัยนั้น ๆ ไปเสนอขายกับประชาชน ส่วนนายหน้าประกันภัยเป็น “ตัวแทนของผู้เอาประกันภัย” และได้ชื่อว่าเป็น “ผู้ซื้อประกันภัย” ไม่ใช่ผู้ขายประกันภัย เพราะเมื่อได้รับคำสั่งให้จัดประกันภัย นายหน้าประกันภัยก็จะไปในตลาดประกันภัยเพื่อหากรมธรรม์ที่ดีจากบริษัทประกันภัยที่มีอยู่มากมายให้กับลูกค้าของตนซึ่งเท่ากับทำหน้าที่เป็นผู้ซื้อประกันภัยนั่นเอง ด้วยเหตุนี้บทบาท หน้าที่และแนวความคิดในการทำงานของตัวแทนบริษัทประกันภัยกับนายหน้าประกันภัยจึงแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

นอกจากนี้นายหน้าประกันภัยยังแยกออกเป็นนายหน้าที่เป็นบุคคลธรรมดากับนายหน้าที่เป็นนิติบุคคลคือเป็นรูปบริษัทซึ่งย่อมจะให้ความน่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพและความมั่นคงมากกว่าเพราะไม่ได้ทำงานคนเดียวแต่มีกลุ่มคนที่คอยรับผิดชอบร่วมกันและแทนกันได้

บริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยที่ดำเนินธุรกิจในรูปของนิติบุคคลมีอยู่ 2 ประเภท คือ บริษัทนายหน้าประกันภัยที่บริษัทประกันภัยตั้งขึ้นเอง (in-house or captive brokers) กับบริษัทนายหน้าประกันภัยอิสระที่ไม่สังกัดบริษัทประกันภัย (independent or professional brokers) ประโยชน์สูงสุดที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับคือการซื้อประกันภัยโดยผ่านบริษัทนายหน้าประกันภัยที่เป็นอิสระ

บริษัท สยามชัวร์ตี้ จำกัด เป็นบริษัทนายหน้าประกันภัยที่ไม่สังกัดบริษัทประกันภัยใด

การซื้อประกันภัย

1.Purchase directly at an insurance company
2.Purchase through an insurance agent
3.Purchase through an insurance broker

An insurance company is the one who drafts the policy and pays for the claims. This brings about a conflict of interest. Although the insurance company have to with the surveyor & adjuster when a claim is filed, in practice the surveyor & adjuster tend to work on behalf of the insurance company, not the insured. The insurance company is a “seller” of insurance policies, whereas the insured is a “buyer”. The benefits of both parties are typically in conflict. The general rule of business and legal activities is:

“Let the buyer beware.”

Buying an insurance policy especially requires extra attention. We can see a defect with our eyes before we buy normal goods. However, buying an insurance policy is like buying a future event. We only see a defect of a policy only when there is a claim, of which we cannot do anything to fix it. Most importantly, buying a policy is like buying a text, which is not tangible like other normal goods.
An insurance agent is also considered a seller: He or she offers the product or the policy of an insurance company he represents for general people to buy. An insurance broker is “the representative of the insured” and thus equal to a “policy buyer”, not a seller. This is because when a broker receives an order to arrange a policy, it will search the market for the best policy from one out of numerous insurance companies in the market for its client. As a result, roles, responsibilities and principles of an insurance agent and an insurance broker are completely different.
Moreover, an insurance broker can be either an individual or a company. An insurance broker company is more reliable, efficient and secure because it has a team that shares responsibilities and works collaboratively.
There are 2 types of casualty insurance broker companies: in-house or captive brokers and independent or professional brokers. The insured can be sure of their maximum benefit when they buy a policy through independent brokers.

Siam Surety Co., Ltd. is an independent broker under no supervision of any insurance companies

 

 

การซื้อประกันภัย