กรมธรรม์ประกันภัยที่ดี กับการเรียกร้องค่าเสียหายที่ดีIs a good policy equal to a successful claim?

กรมธรรม์ประกันภัยที่ดี กับการเรียกร้องค่าเสียหายที่ดีเป็นสิ่งเดียวกันหรือไม่? : กรมธรรม์ประกันภัยมี 2 ส่วนที่สำคัญคือThere are 2 important parts in an insurance policy. The first part is conditions and coverage, which can be copied. The second part is เงื่อนไขและความคุ้มครองต่าง ๆ ซึ่งสามารถลอกเลียนกันได้ กับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนซึ่งต้องอาศัยความรู้ (knowledge) ประสบการณ์ (experience)  และความชำนิชำนาญ (expertise) ซึ่งไม่สามารถลอกเลียนได้ จุดประสงค์ในการซื้อประกันภัยไม่ใช่เพื่อมีกรมธรรม์ไว้ในความครอบครองหรือเพื่อความอุ่นใจเท่านั้น แต่มีจุดประสงค์ว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุผู้เอาประกันภัยต้องการได้รับการชดใช้ค่าเสียหายให้เต็มจำนวนซึ่งก็ต้องอาศัยความรู้ ประสบการณ์และความชำนิชำนาญของผู้เจรจา ดังนั้นวิธีการซื้อประกันภัยและการเลือกใช้บริษัทนายหน้าประกันภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งของผู้เอาประกันภัย

กรมธรรม์ประกันภัยที่ดี claim for indemnity, which requires knowledge, experience and expertise that cannot be copied. The objective of buying an insurance policy is not to have it just in case you need it, but to be sure that when an accident happens, you will get compensation in full amount. This requires knowledge, experience and expertise of the negotiator. Therefore, it is important for the insured to choose the right broker company.

 

 

กรมธรรม์ประกันภัยที่ดี