กรมธรรม์ประกันภัยที่ดี กับการเรียกร้องค่าเสียหายที่ดีIs a good policy equal to a successful claim?

กรมธรรม์ประกันภัยที่ดี กับการเรียกร้องค่าเสียหายที่ดีเป็นสิ่งเดียวกันหรือไม่? : กรมธรรม์ประกันภัยมี 2 ส่วนที่สำคัญคือThere are 2 important parts in an insurance policy. The first part is conditions and […]

Product Liability InsuranceProduct Liability Insurance

ประกันความรับผิดของผลิตภัณฑ์ (Product Liability Insurance) : จากพรบ.ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ปี 2551 กำหนดถึงความรับผิดของเจ้าของสินค้าต่อผู้บริโภค ซึ่งกฎหมายProduct Liability Insurance : The Liability for Damages Arising from Unsafe Products […]

การซื้อประกันภัยผ่าน นายหน้าประกันภัย แพงกว่าการซื้อโดยวิธีอื่นหรือไม่?Is it more expensive to buy a policy through a broker?

การซื้อประกันภัยผ่าน นายหน้าประกันภัย แพงกว่าการซื้อโดยวิธีอื่นหรือไม่? ผู้ที่จะให้คำตอบได้ดีมากกว่าคือกรมการประกันภัยThe person who can give the best answer is

บริษัทนายหน้าประกันภัยอิสระWhy should you buy a policy through an independent broker?

ทำไมจึงควรซื้อประกันภัยผ่าน บริษัทนายหน้าประกันภัยอิสระ หากท่านจะซื้อสินค้าสักอย่างหนึ่ง เช่น รถยนต์ ไม่ว่าท่านจะซื้อที่ใดWhen you buy something like a car, wherever you buy it, the quality of that […]

วิธีการซื้อประกันภัยที่ถูกต้องThe right way to buy a policy

วิธีการซื้อประกันภัยที่ถูกต้อง : การซื้อประกันภัยที่ถูกต้องคือให้พิจารณาความคุ้มครองหรือภัยที่กำลังเผชิญอยู่ (risk exposure) ให้เพียงพอก่อนแล้วจึงค่อยพิจารณาThe right way to buy a policy is to estimate the right coverage or risk […]

วิธีเลือกบริษัทประกันHow to choose an insurance company

วิธีเลือกบริษัทประกัน ว่าดีหรือไม่ดีนั้นมีหลายข้อแต่ข้อที่สำคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ซื้อประกันภัยมีอยู่ 3 ข้อ คือThere are many criteria for choosing a good insurance company. The most important ones are these […]

Contact UsContact Us

บริษัท สยามชัวร์ตี้ จำกัด 100/49-50 อาคารว่องวานิช บี ชั้น 19 ถนนพระราม 9แขวง-เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 Tel.(662) 645-0290-8, Fax.(662) 645-0289, E-mail SiamS1@SiamSurety.com. ท่านสามารถติดต่อกับทางบริษัทผ่านแบบฟอร์มด้านล่างและทันทีที่ได้รับข้อความเราจะติดต่อกลับคุณโดยเร็วที่สุด [contact_form […]

News & EventNews & Event

การทำประกัน เป็นสัญญาต่างตอบแทนที่ ถูกต้องตามกฎหมาย โดยคู่สัญญาต่างมีหน้าที่ ที่ต้องรับผิดชอบต่อกัน ผู้รับประกันจักต้องคุ้มครองผู้เอาประกันตามรายละเอียดในสัญญาเมื่อมีความ สูญเสีย เสียหายเกิดขึ้น โดยชดเชยตามรายละเอียดความคุ้มครอง ผู้เอาประกันก็มีหน้าที่ชำระเบี้ยประกันตามที่ระบุในสัญญาเพื่อให้ความคุ้ม ครองเป็นไปอย่างต่อเนื่อง